Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1: Definities

1.1 Boxx.nu: gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 54287251 handelend onder de naam Boxx.nu

1.2 Website: de website van Boxx.nu, te raadplegen via www.boxx.nu

1.3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Boxx.nu en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Boxx.nu en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Boxx.nu zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Boxx.nu slechts bindend, indien en voor zover deze door boxx.nu uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3: Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website en in andere van Boxx.nu afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Boxx.nu kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Boxx.nu afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4 Boxx.nu kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Boxx.nu en het voldoen aan de daarbij door Boxx.nu gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Boxx.nu onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Boxx.nu het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4 Boxx.nu kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Boxx.nu op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

4.5 Boxx.nu heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Artikel 5: Registratie

5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Boxx.nu is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Boxx.nu daarvan in kennis te stellen, zodat Boxx.nu gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6: Uitvoering Overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door Boxx.nu is ontvangen, stuurt Boxx.nu de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2 Boxx.nu is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3 De levertermijn bedraagt in beginsel 3-5 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Boxx.nu.

6.4 Indien Boxx.nu de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

6.5 Boxx.nu raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6.7 Boxx.nu is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7: Aanlevering te verwerken foto/digitale informatie

7.1 Koper verklaart zich bekend met het productieproces ter vervaardiging van het product.

7.2 Koper kan geen productkwaliteit aansprakelijkheid doen gelden die voortkomt uit het gebruik en/of de toepassing van de aangeleverde informatie.

7.3 Het uitvoeren van de opdracht door Boxx.nu kan met zich meebrengen dat er werken in de zin van de Auteurswet 1912 of andere rechten van intellectuele eigendommen worden verveelvoudigd dan wel openbaar worden gebruikt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en of gebruik van dergelijke werken (bijvoorbeeld foto’s, schilderijen, tekeningen, beeldmerken) mogen slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende. Koper staat er voor in dat hij of zij bevoegd is om Boxx.nu opdracht te geven een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging te laten vervaardigen en vrijwaart Boxx.nu ter zake volledig.

7.4 Boxx.nu verklaart naar beste kunnen het materiaal te gebruiken voor haar productie, zonder enige garantieverplichting. Koper aanvaardt dat door de productiemethode van Boxx.nu de eigenschappen van het te verveelvoudigen materiaal kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.

7.5 Boxx.nu behoudt zich het recht voor de producten zodanig te vervaardigen dat de kwaliteit optimaal is, hetgeen kan leiden tot kleine afwijkingen in de beeldverwerking van samenstelling van het product.

Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Boxx.nu binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
8.2 Boxx.nu draagt de kosten voor het retourneren, het retour sturen is voor Klant derhalve kosteloos tot een maximaal bedrag van € 5,-. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

8.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

8.4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

8.5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Boxx.nu, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Boxx.nu kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Boxx.nu bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 8 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Boxx.nu, Karekiet 15a, 5221HA ‘s-Hertogenbosch

8.6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Boxx.nu de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Tenzij Boxx.nu aanbiedt het product zelf af te halen, mag Boxx.nu wachten met terugbetalen tot Boxx.nu het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

8.7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

8.8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

Artikel 9: Betaling

9.1 Klant dient betalingen aan Boxx.nu volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Boxx.nu is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Artikel 10: Garantie en conformiteit

10.1 Boxx.nu staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Boxx.nu er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2 Een door Boxx.nu, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

10.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Boxx.nu daarvan in kennis te stellen.

10.4 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.

10.5 Indien Boxx.nu de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Artikel 11: Klachtenprocedure

11.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Boxx.nu, dan kan hij bij Boxx.nu per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

11.2 Boxx.nu geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Boxx.nu binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 12: Persoonsgegevens

12.1 Boxx.nu verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 13: Transport

13.1 Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor rekening en risico van Boxx.nu, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van Boxx.nu door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden.

13.2 Indien het product/de goederen beschadigd raakt/raken tijdens het transport vanaf Boxx.nu naar koper is de aansprakelijkheid van Boxx.nu beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Boxx.nu is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat Boxx.nu is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens, tenzij de onjuistheid en of onvolledigheid voor Boxx.nu bekend was of behoorde te zijn.

14.2 Boxx.nu is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt.

14.3 Boxx.nu is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat koper de producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 15: Wijziging van de voorwaarden, uitleg

15.1 Boxx.nu is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Boxx.nu zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. Op lopende overeenkomsten blijven die algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst golden.

15.2 Uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden gebeurt op basis van de Nederlandse tekst daarvan.

Artikel 16: Copyright Boxx.nu

16.1 Op alle teksten en illustraties van Boxx.nu berust auteursrecht.

16.2 Overname van (gedeeltes van) de internetpagina/website van Boxx.nu, afbeeldingen en/of gebruik van de productnaam is verboden.

16.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeelten en/of de volledige inhoud van de internetpagina/website van Boxx.nu via cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.

16.4 Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links van de website van Boxx.nu toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo’s.

Artikel 17: Slotbepalingen

17.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Boxx.nu gevestigd is.
in dit geval ’s-Hertogenbosch.

17.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

17.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail (info@boxx.nu) contact met ons op.